fbpx
logo

Regulamin

Klubu Revolve Fitness
Ogólne Warunki Świadczenia Usług

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług stanowią Regulamin w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego (zwany dalej Regulaminem Klubu), który określa prawa oraz obowiązki stron Umowy
  o świadczenie usług w zakresie korzystania z oferty Klubu, który jest integralną częścią tej umowy.
 2. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy treścią Umowy o świadczenie usług, a treścią Regulaminu Klubu, strony będą stosować postanowienia umowy.
 3. Stosowane w Regulaminie Klubu definicje (słowniczek pojęć) oznaczają:
  1. Klub – Klubu Revolve Fitness Firmy Revolve sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Brzozowej 4, 93-101 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000868007, posiadająca NIP: 7292736070, REGON: 38746625, kapitał zakładowy w kwocie 45.000,00 PLN (w całości pokryty), świadcząca usługi sportowo-rekreacyjne, na terenie klubu zlokalizowanym w pomieszczeniach budynku położonego przy ul. Brzozowej 4, w Łodzi.
  2. Usługi – usługi sportowo-rekreacyjne świadczone przez Klub w ramach siłowni oraz fitness indywidualnie lub pod kierunkiem trenerów.
  3. Forma świadczenia usług – umowa określająca prawa i obowiązki Członka Klubu, zawarta na podstawie wypełnionego i złożonego wobec Klubu formularza zgłoszeniowego  oraz otrzymanej kart Członkowskiej lub w postaci innej formy pisemnej albo na podstawie skorzystania z Karty Klubu lub na skutek dokonania opłaty jednorazowej  potwierdzonej wydanym rachunkiem fiskalnym albo poprzez partnerów zewnętrznych ( jak PZU Pomoc, Gymmanager, BENEFIT, OK SYSTEM lub innych).
  4. Członek Klubu – osoba, która zawarła z Revolve sp. z o.o.  umowę o świadczenie usług oraz złożyła formularz zgłoszeniowy przystąpienia do Klubu i uiściła opłatę Abonamentową lub jednorazową. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, za zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, w przypadku niepełnoletności.
  5. Karta Członkowska – plastikowa karta imienna (bez zdjęcia), zawierający elektroniczny zapis danych osobowych składającego formularz i rodzaju posiadanego przez Członka Klubu karnetu lub informację o dostępie do innej usługi świadczonej przez Klub, legitymująca członkostwo danej osoby, wydawana jednorazowo i stanowiąc własnością Członka Klubu.
  6. Karnet – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oznaczonego zakresu usług świadczonych przez Klub na warunkach wynikających z tego abonamentu określonych w umowie o świadczenie usług, Regulaminie Klubu oraz Cenniku. Karnet jest przypisany wyłącznie do Członka Klubu, który dokonał jego zakupu.
  7. Opłata Abonamentowa – cena zakupu Karnetu, wynikająca z wybranego przez Członka Klubu wariantu Karnetu.
  8. Opłata Jednorazowa – opłata za jednorazowe skorzystanie z Usług Klubu w wysokości określonej w Cenniku;
  9. Wejściówka Jednorazowa płatna lub darmowa – dokument umożliwiający bezpłatnie i jednorazowe skorzystanie z Usług Klubu, wydawana przez Klub w celach marketingowych. Dopuszcza się oznaczenie osób wchodzących do Klubu także za pomocą jednorazowych opasek na rękę lub pieczęci umieszczanej na przedramieniu. Osoba korzystająca z wejściówki jednorazowej zobowiązana jest do wypełnienia w formie pisemnej odpowiedniego formularza dostępnego w recepcji Klubu, z zaakceptowaniem regulaminu Klubu, okazanego lub dostępnego  na stronie internetowej Klubu. Osoba posiadająca kilka wejściówek jednorazowych darmowych może skorzystać wyłącznie jeden raz z usług Klubu.
  10. Wejściówka czasowa płatna lub darmowa –  dokument umożliwiający bezpłatnie  skorzystanie z Usług Klubu przez okres wskazany przez Klub, wydawana przez Klub w celach marketingowych. Osoba korzystająca z wejściówki czasowej zobowiązana jest do wypełnienia w formie pisemnej odpowiedniego formularza dostępnego w recepcji Klubu, z zaakceptowaniem regulaminu Klubu, okazanego lub dostępnego  na stronie internetowej Klubu. Osoba posiadająca kilka wejściówek czasowych darmowych może skorzystać wyłącznie jeden raz z usług Klubu.
  11. Cennik – zestawienie aktualnie obowiązujących cen Usług świadczonych przez Klub, dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.revolvefitness.pl
  12. Student lub Uczeń– osoba fizyczna, posiadająca w momencie zawarcia Umowy o świadczenie usług poniżej 26 lat i legitymująca się przy zawarciu umowy ważną legitymacją studencką lub szkolną.
  13. Nieletni – osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług Klubu, a w razie nie ukończenia 16 lat, przebywająca w Klubie tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
  14. Karnet – dokument potwierdzający zawarcie umowa o świadczenie usług na okres: jednego miesiąca, kwartału lub sześciu miesięcy, bez możliwości wypowiedzenia, z możliwością zawieszenia karnetu na okres 2 tygodni, jeden raz w ciągu roku, ze skutkiem wydłużenia umowy o okres zawieszenia.
  15. Karnet Ulgowy – dokument potwierdzający zawarcie umowa o świadczenie usług na czas określony, z możliwością zawieszenia karnetu na okres dwóch tygodni, raz w ciągu roku, ze skutkiem wydłużenia umowy ze skutkiem zawieszenia, przysługujący:
   1. studentom lub uczniom – po okazaniu legitymacji uczniowskiej lub studenckiej,
   2. seniorom – osobom powyżej 60 roku życia, po okazaniu dowodu osobistego,
   3. dzieciom – osobom poniżej 13 roku życia.
  16. Karnet Poranny – dokument potwierdzający zawarcie umowa o świadczenie usług na czas określony, z możliwością zawieszenia karnetu na okres dwóch tygodni, raz w ciągu roku, ze skutkiem wydłużenia umowy ze skutkiem zawieszenia, dla korzystających z usług Klubu w godzinach od godziny 6:00 do godziny 16:00, przy czym ostatnie wejście do Klubu powinno nastąpić do godziny 14:00.
  17. Karnet trenerski –  dokument potwierdzający zawarcie umowa o świadczenie usług na czas określony, z możliwością zawieszenia karnetu na okres dwóch tygodni oraz możliwością przygotowywania i prowadzenia, zorganizowanych zajęć (treningów) indywidualnych lub grupowych, z innymi członkami Klubu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Warunkiem wykupienia Karnetu trenerskiego jest złożenie przez trenera personalnego w formularzu zgłoszeniowym oświadczenia o posiadaniu niezbędnych umiejętności i uprawnień do prowadzenia zorganizowanych przez siebie zajęć (treningów) z innymi członkami Klubu oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za skutki tych zajęć, zarówno dla uczestniczących w nich członków Klubu, jak i dla Klubu.
  18. Strefa Gastro – miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów, odżywek, przekąsek, itp. Członkom Klubu oraz osobom trzecim, którym Klub nie świadczy usług sportowo-rekreacyjnych.
  19. Strefa OCR (Obstacle course racing) – wyznaczona trwale część powierzchni Klubu, przygotowana i wyposażona do organizowania zajęć, w tym wyścigów na przygotowanym  torze z przeszkodami.”
  20. Basen – przenośny basen sezonowy, dla celów rekreacyjnych, o rozmiarach 3m na 6m, zainstalowany z przeznaczeniem do korzystania przez Członków Klubu, w celu schłodzenia
   ciała po wykonaniu ćwiczeń lub korzystania z sauny, itp.

§ 2

Członkostwo w Klubie. Karta Członkowska.

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub Nieletni, który nie ukończył 16 lat, posiadający zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług Klubu.
 2. Zawierając umowę o świadczenie usług, dla Członka Klubu  Nieletniego,  formularz zgłosze- niowy do umowy oraz Karta Członkowska wystawiana jest ze wskazaniem danych osobowych Nieletniego. Dodatkowo pobierane są dane osobowe przedstawiciela prawnego Nieletniego jako opiekuna, który zawiera umowę w imieniu Nieletnich, którzy nie ukończyli 16 lat.
 3. W sytuacji, gdy Nieletni, który ukończył 16 lat lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo zawarła Umowę o świadczenie usług bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, ważność tej umowy zależy od dokonania potwierdzenia tej umowy przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, złożonego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Po upływie terminu, wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Umowa o świadczenie usług zawarta z Nieletnim lub ubezwłasnowolnionym częściowo, jest nieważna.
 4. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usług oraz uiszczenia Opłaty Abonamentowej.  Klub może wstrzymać się z wydaniem Karty Członkowskiej do chwili uiszczenia Opłaty Abonamentowej. Potwierdzeniem członkostwa w Klubie, jest wydanie Karty Członkowskiej lub udostępnienie aplikacji Revolve app, po uprzednim uiszczeniu opłaty abonamentowej.
 5. Członkostwo w Klubie nie może zostać przeniesione na osobę trzecią. Kartą Członkowską może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu. Tożsamość Członka Klubu jest weryfikowana na podstawie okazanego dowodu tożsamości.
 6. Warunkiem skorzystania z Usług Klubu jest każdorazowe okazanie w recepcji Klubu Karty Członkowskiej lub innego dokumentu uprawniającego  do wejścia na jego teren. Klub może uniemożliwić wejście do Klubu w przypadku nieokazania Karty Członkowskiej i w razie potrzeby, dowodu tożsamości.
 7. W przypadku utraty Karty Członkowskiej, nowa Karta Członkowska zostanie wydana po uiszczeniu opłaty wynikającej z aktualnego Cennika.
 8. Klub może zatrzymać Kartę Członkowską, w przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej osobie trzeciej, co uzasadnia rozwiązanie przez Klub Umowy o świadczenie usług
  na zasadach określonych w § 5 ust. 4.
 9. Członek Klubu zobowiązany jest do aktualizowania danych korespondencyjnych wskazanych w Umowie o świadczenie usług i powiadamiania Klubu o każdorazowej zmianie swojego adresu zamieszkania, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji wysłanej przez Klub do Członka Klubu na dotychczasowy adres.
 10. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu, korzystająca z Usług Klubu bezpośrednio lub poprzez partnerów zewnętrznych(PZU Pomoc, Perfectgym, BENEFIT, OK SYSTEM lub inni),
  zobowiązana jest do posiadania i okazywania w recepcji Klubu Karty członkowskiej lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia do Klubu, pod rygorem zastosowania postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 3
Karnety i płatności.

 1. Zakupu Karnetu może dokonać tylko Członek Klubu.
 2. Aktualna oferta Karnetów znajduje się w Cenniku usług Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika usług, z wyłączeniem  usług realizowanych w dacie dokonania zmiany ich ceny. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu Klubu.
 4. Klub zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków, które muszą zostać spełnione, by nabyć Karnet określonego rodzaju, jak na przykład : wymóg przedstawienia ważnej legitymacji emeryta lub rencisty albo dowodu osobistego celem wykazania przekroczenia 60 roku życia itp.
 5. W każdej Umowie o świadczenie Usług winna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. Firmę, siedzibę, adres oraz NIP Klubu,
  2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji jeżeli  jest inny niż adres zamieszkania Członka Klubu, adres poczty e-mail, numer telefonu.
  3. W przypadku Nieletniego – imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji  jeżeli jest inny niż adres zamieszkania oraz  imię i nazwisko, adres zamieszkania, i numer telefonu opiekuna prawnego Członka Klubu.
  4. Określenie rodzaju Karnetu, czasu jego obowiązywania Karnetu oraz wysokości Opłaty Abonamentowej.
  5. Określenie daty rozpoczęcie i czasu obowiązywania umowy.
 6. Przed zawarciem Umowy o świadczenie usług Klub ma prawo żądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia danych osobowych Klienta, zawartych w umowie.
 7. Członek Klubu, dokonując wyboru Karnetu, uiszcza związaną z nim Opłatę Abonamentową zgodnie z warunkami Umowy o świadczenie usług oraz Cennikiem. Karnet obowiązuje od dnia uiszczenia pierwszej Opłaty Abonamentowej.
 8. Karnet może zostać zakupiony na czas określony: jednego miesiąca, trzech miesięcy lub sześciu miesięcy. Aktualna oferta karnetów Klubu znajduje się na stronie internetowej www.revolvefitness.pl/cennik.
 9. Członek Klubu uiszcza z góry Opłatę Abonamentową jednorazowo za cały okres obowiązywania Karnetu.
 10. 10. Opłaty Abonamentowe mogą być uiszczane: gotówką , kartą kredytową albo płatniczą w recepcji Klubu, lub przelewem (na wniosek Członka Klubu) na wskazuje rachunek bankowy Klubu.
 11. Członka Klubu obowiązany jest uiszczać ewentualne opłaty dodatkowe jak: opłata za korzystanie ze Strefy Gastro, wynikające z płatności debetowych oraz opłaty za wezwania do zapłaty zaległych należności wobec Klubu. Opłaty dodatkowe płatne są w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania do ich zapłaty.
 12. W celu uzyskania faktury za usługi świadczone przez Revolve Fitness należy zgłosić ten fakt podczas dokonywania zakupu przed finalizacją transakcji oraz w recepcji Klubu podać dane niezbędne do jej wystawienia. Nie ma możliwości wystawienia faktury na osobę inną niż faktycznie korzystającą z karnetu.
 13. W przypadku zakupu dokonywanego w internetowym kanale sprzedaży klient, akceptując Regulamin, żąda wydania mu faktury zamiast paragonu i przesłania dokumentu drogą elektroniczną na adres mailowy podany w trakcie rejestracji konta na stronie www.revolvefitness.pl
 14. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość tj. poprzez system informatyczny należy w terminie 14 dni od dnia zakupu wysłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej: reklamacje@revolvefitness.pl podając datę zakupu, identyfikator płatności oraz numer karty członkowskiej. Zwrotu zakupionego w Klubie karnetu można dokonać na podstawie oryginału paragonu fiskalnego/wystawionej faktury w terminie 14 dni od dnia zakupu.
 15. Zwrot wpłaconej kwoty jest dokonywany tylko i wyłącznie poprzez system Przelewy24 lub inny wskazany przez Klub, na rachunek z którego dokonywana była transakcja.

§ 4
Zawieszenie karnetu.

 1. Zawieszenie obowiązywania Karnetu może nastąpić na okres wynoszący maksymalnie 14 dni Zawieszenie jest możliwe jedynie w okresie obowiązywania Umowy i nie posiadania zaległości w opłatach na rzecz Klubu.
 2. W celu zawieszenia obowiązywania Karnetu Członek Klubu składa kierowane do Klubu, oświadczenie pracownikowi recepcji Klubu, osobiście przez Członka lub przedstawiciela ustawowego jeżeli sprawa dotyczy Nieletniego. W oświadczeniu Członek wskazuje ilość dni i daty rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia Karnetu i należy je zgłosić na 3 dni przed datą rozpoczęcia zawieszenia.
 3. Zawieszenia karnetu może również nastąpić drogą elektroniczną, wysyłając oświadczenie na adres poczty elektronicznej biuro@revolvefitness.pl, w terminie wskazanym w ust. 2. Zawieszenie następuje po otrzymaniu informacji zwrotnej ze strony Klubu o potwierdzeniu zawieszenia.
 4. Zawieszenie karnetu powoduje wydłużenie obowiązywania Umowy o okres zawieszenia.
 5. W szczególnych i udokumentowanych sytuacjach życiowych (np. w przypadku choroby – zaświadczenie lekarza specjalisty, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania – umowa najmu nowego lokalu mieszkalnego w innej miejscowości, w przypadku utraty pracy – kopia świadectwa pracy itp.), niezależnie od postanowień ust. 1tego paragrafu, Członek Klubu może zwrócić się do klubu o dodatkowe zawieszenie Karnetu, ponad maksymalnie określony okres, jednakże nie dłuższy niż dodatkowe 14 dni jednorazowo. W tym celu Członek powinien złożyć pisemny wniosek załączając stosowne dokumenty. Wniosek taki zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni. Klub zastrzega prawo odmowy uwzględnienia wniosku bez konieczności uzasadnienia.

§ 5
Rozwiązanie umowy.

 1. Umowy o świadczenie usług zawarte na czas określony ulegają zakończeniu z upływem okresu na jaki została zawarta ( umowa na czas oznaczony).
 2. Członek Klubu, który zakupił Karnet na czas kwartału lub 6 miesięcy ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym z powodu:
  1. Choroby, która wystąpiła nagle w sposób nieprzewidziany przez Członka, uniemożliwiającej dalsze korzystanie z usług Klubu, potwierdzonej  zaświadczeniem lekarskim lekarza o specjalności dla danej choroby, w którym potwierdzi on niemożność aktywności fizycznej w zakresie usług świadczonych przez Klub.
  2. Zmiany miejsca zamieszkania do miejscowości, w której nie jest prowadzony Klub, z tym że odległość między tymi miejscowościami nie może być mniejsza niż 50 km od siedziby Klubu, z potwierdzeniem poprzez przedłożenie umowy najmu nowego lokalu mieszkalnego lub dokumentu potwierdzającego zamieszkanie we własnym lokalu lub domu.
 3. Klub może odmówić Członkowi Klubu rozwiązania Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn określonych  w ust. 2, gdy na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w tm trybie, Członek Klubu zalega z płatnością którejkolwiek z Opłat na rzecz Klubu.
 4. Klub ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę o świadczenie usług ze skutkiem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Członek Klubu narusza postanowienia Umowy o świadczenie usług lub Regulaminu, a szczególności:
  1. zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany za niedopuszczalny w stosunku do osób obecnych na terenie Klubu lub w stosunku do mienia Klubu, a w tym niszczy to mienie.
  2. Nie stosuje się do poleceń (powtarzalnie) personelu Klubu, odpowiedzialnego za jego prowadzenie, wynikających z Regulaminu lub z potrzeb zabezpieczenia właściwego funkcjonowania Klubu i zasad bezpieczeństwa dla osób w nim przebywających.

§ 6
Wejścia jednorazowe.

 1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może skorzystać jednorazowo z usług Klubu, uiszczając Opłatę Jednorazową, co nie wymaga uzyskania członkostwa.
 2. Skorzystanie z wejściajednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku, w godzinach jego funkcjonowania w danym dniu.
 3. Osoba, która korzystając z usług Klubu w ramach wejścia jednorazowego, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.
 4. Osoba korzystająca z wejścia jednorazowego, otrzymuje Wejściówkę Jednorazową płatna, to jest dokument (opaskę lub pieczęć) uprawniający do wejścia do Klubu.

§ 7
Wejścia darmowe

 1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może skorzystać jeden raz z darmowego wejścia do Klubu, na podstawie Wejściówki Jednorazowej darmowej, bądź innej promocji marketingowej oferującej skorzystanie z darmowego wejścia.
 2. Wejście darmowe określone w ust.1nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.
 3. Osoba, która korzystaz usług Klubu, w ramach Wejścia darmowego, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu. Zobowiązana jest także wypełnić specjalnie przygotowany formularz dostępny w recepcji Klubu, lub na stronie internetowej „revolvefitness.perfectgym.pl” obejmujący danychosobowych takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.

§ 8
Systemy zewnętrzne.

 1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może korzystać z usług Klubu na podstawie abonamentu zakupionego w systemie zewnętrznym (np. PZU Pomoc, Benefit Systems, OK System lub inne).
 2. Osoba taka może korzystać z usług Klubu na takich zasadach, jak Członkowie Klubu – w zakresie wyznaczonym abonamentem zakupionym w systemie zewnętrznym.
 3. Osoba taka, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.
 4. Osoba korzystająca z systemu zewnętrznego wskazanego w ust.1,  jest zobowiązana do posiadana  oraz okazywania w recepcji stosowny dokument wydany przez operatora zewnętrznego.

§ 9
Ogólne zasady korzystania z usług Klubu oraz zakres odpowiedzialności Klubu.

 1. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz pomieszczenia Klubu, a tym samym wizerunek Członka Klubu korzystającego z Usług Klubu, mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalach społecznościowych, na co Członek Klubu wyraża zgodę. Członek Klubu ma prawo zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania (zdjęcia) obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienie Klubu do opublikowania takiego nagrania (zdjęcia). Członek Klubu może zażądać usunięcia już opublikowanego nagrania (zdjęcia) obejmującego jego wizerunek. W takiej sytuacji, Klub niezwłocznie po otrzymaniu żądania usuwa nagranie (zdjęcie) ze wszystkich miejsc publikacji.
 2. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że w budynkach Klubu zainstalowany jest system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez Klub. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Klubu jak: ustalenie sposobu i jakości świadczenia usług przez pracowników Klub, utrwalenie okoliczności wypadku lub kradzieży, w celu poprawy bezpieczeństwa itp. Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (Policja , Straż miejska itp.), na ich uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych pomieszczeniach Klubu posiada wyłącznie Klub. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni, po których upływie są trwale usuwane. Członek Klubu ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek. W tym celu zgłasza odpowiednie żądanie do Klubu. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania. Klub zastrzega sobie możliwość wystąpienia chwilowych przerw w rejestracji monitoringu, wywołanych awarią , pracami konserwatorskimi itp.
 3. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć lub strefy/sali, na której prowadzone są zajęcia grupowe w przypadku, gdy:
  1. Członek Klubu nie jest zapisanym, uczestnikiem zajęć.
  2. Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera lub przeszkadza w prowadzeniu zajęć.
 4. Zabronione jest przebywanie na terenie Klubu oraz korzystanie z Usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
  środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistamino-wych, betablokerów lub środków uspokajających.
 5. Członkowie Klubu mający zdiagnozowane choroby lub problemy ze zdrowiem, w tym cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży, winni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z Usług Klubu, w celu uzyskania stosownych zaleceń i zgód co do sposobu korzystania z usług Klubu
 6. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności psychofizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.
 7. Podczas korzystania z Usług Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek lub poleceń trenerów i personelu Klubu.
 8. W razie wątpliwości Członek Klubu ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu Klubu co do prawidłowościkorzystać z tych urządzeń.
 9. Jeśli Członek Klubu stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel Klubu o uszkodzeniu.
 10. Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu Klubu o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Członków Klubu.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Członka Klubu z urządzeń i usług Klubu, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.
 12. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do poleceń i wskazówek personelu Klubu.
 13.  Ogranicza się w maksymalnych granicach dopuszczalnych przez prawo, odpowiedzialność Klubu za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez członka Klubu lub osobę uprawnioną do korzystania z usług Klubu. W szczególności Klub nie odpowiada za szkody powstałe wskutek naruszenia przez Członka Klubu Regulaminu i zawartej z Klubem umowy lub z innych przyczyn leżących po stronie Członka Klubu, wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za
  którą Klub nie ponosi odpowiedzialności (tj. osoby spoza personelu Klubu czy osób współpra-cujących z Klubem jako trenerzy, instruktorzy).
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Członkowi Klubu przez innego Członka Klubu, w tym trenera personalnego, który prowadzi z innymi członkami Klubu, zorganizowane przez siebie zajęcia (treningi) w Klubie lub jakąkolwiek osobę trzecią.
 15. Trener personalny posiadający Karnet trenerski, ponosi pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą zarówno wobec członków Klubu uczestniczących w prowadzonych przez
  niego zajęciach, jak i wobec Klubu, za wszelkie konsekwencje wynikające z prowadzonych przez niego zajęć, a w tym za sprawowanie opieki nad nieletnimi członkami Klubu, na potwierdzenie której to odpowiedzialności związanej ze sprawowaniem opieki nad tymi Nieletnimi członkami Klubu, złoży stosowne, pisemne oświadczenie.
 16. W wyjątkowych sytuacjach może być ograniczony dostęp do poszczególnych stref Klubu, lub nawet jego całości ze względu na odbywające się eventy, zawody sportowe, zdjęcia do filmów, itp. o czym Klienci Klubu zostaną poinformowani z 7- dniowym wyprzedzeniem.

§ 9
Zasady korzystania ze Strefy OCR i Basenu

 1. Ze Strefy OCR korzystać mogą osoby dorosłe w godzinach funkcjonowania strefy oraz w trakcie zajęć grupowych.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Strefy wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej lub dyżurującego instruktora zwanego w dalszej części Regulaminu Instruktorem OCR.
 3. Za otwartą Strefę OCR uznaje się wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
  1. pod instalacją OCR rozłożone są materace asekuracyjne,
  2. Strefa OCR jest trwale odgrodzona oraz oznaczona jako czynna,
  3. dyżurujący Instruktor OCR zgłasza gotowość udostępnienia Strefy do korzystania.
 4. Kolejne przeszkody powinny być pokonywane pojedynczo, z zachowaniem odpowiedniego dystansu między kolejnymi osobami ćwiczącymi, zgodnie z informacją Instruktorem OCR.
 5. Osoby korzystające ze Strefy powinny zwracać szczególną uwagę na inne osoby przebywające w Strefie, a w szczególności osoby przebywające pod instalacją.
 6. Osoby ćwiczące mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń Instruktora OCR  aktualnie dyżurującego.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy korzystania ze Strefy osobie niestosującej się do  zasad określonych w tym Paragrafie lub niespełniającej wymaganych warunków.
 8. Osoby ćwiczące powinny bezwzględnie pozostawić Strefę w zastanym, należytym porządku i czystości, a w szczególności:
  1. usunąć wykorzystywane chwyty / przeszkody zawiesiowe,
  2. pozostawić przeszkody o montażu rurowym w pozycji górnej,
  3. odłożyć na miejsce wszelki sprzęt wykorzystywany w trakcie trwania treningu.
 9. Członkowie Klubu mogą korzystać w okresie letnim z Basenu rekreacyjnego, w celu schłodzenia ciała po wykonywaniu ćwiczeń oraz korzystaniu z sauny, pod warunkiem:
  1. uprzedniego skorzystania z prysznica,
  2. bycia pełnoletnim Członkiem Klubu,
  3. stanu zdrowia Członka Klubu, umożliwiającego korzystanie z Basenu,
  4. nie korzystania do Basenu po spożyciu alkoholu,
  5. nie skakania do wody,
  6. nie wnoszenia na teren Basenu ostrych przedmiotów.
 10. Korzystanie ze Strefy OCR i z Basenu, odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Paragrafie oraz pozostałych postanowieniach Regulaminu z ograniczeniem odpowiedzialności Klubu wobec Członków zgodnie z zasadami określonym w § 9 ust. 13 Regulaminu.

§ 10
Przechowywanie przedmiotów na terenie Klubu

 1. W budynku Klubu nieodpłatnie udostępnia się szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć.
 2. Dostęp do szafki z zamkiem wbudowany jest w konstrukcję, zabezpieczany jest kluczem, wydawanym w recepcji po okazaniu Karty Członkowską i pokwitowaniu. Personel Klubu nie ma prawa pobierania dowodu osobistego Członka Klubu jako zastaw pod wydany klucz. Członek Klubu przy każdym wejściu do Klubu ma prawo otrzymać klucz do zamykanej szafki.
 3. Członek Klubu ma obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie korzysta podczas zajęć, w szafce, upewniając się, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Członek Klubu ma prawo pozostawiać w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Klub.
 4. Klub nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku jak: dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty. Takie przedmioty Członek winien zdeponować w recepcji Klubu i tylko wówczas Klub przyjmuje je na przechowanie.
 5. Członkowie Klubu powinni zwolnić szafkę przed wyjściem z Klubu. Szafki niezwolnione do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być otwierane i opróżniane przez personel Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.
 6. Członek klubu ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami znajdującymi się poza zamkniętą szafką, jak również nad kluczem do szafki.
 7. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się poza zamkniętą szafką. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się nie zamkniętej w szafce.
 8. W przypadku zagubienia klucza do szafki Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym personel recepcji Klubu. W razie utraty przez Członka Klubu klucza do szafki, od momentu utraty  ustaje odpowiedzialność Klubu za rzeczy pozostawione w szafce.
 9. Członek Klubu jest zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany zamka, do którego utracił klucz. Koszt wymiany zamka znajduje się w Cenniku.

§ 11
Zasady zachowania w Klubie.

 1. Teren Klubu jest terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną oraz nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego Regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki.2. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie utrudniać korzystania z Usług innym Członkom Klubu.
 2. Członek Klubu winien posiadać strój sportowy oraz czyste obuwie dostosowane do rodzaju podejmowanych ćwiczeń oraz strefy, z której korzysta. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i poproszenia Członka Klubu, który ubrany jest
  nieodpowiednio o jego opuszczenie. Zabrania się przebywania w Klubie w strojach innych, polskich klubów sportowych.
 3. Członkowie Klubu zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Członka Klubu przez personel Klubu bądź nawet rozwiązanie przez Klub z taką osobą Umowy w trybie natychmiastowym.
 4. Członkowie Klubu zobowiązani są zapoznać się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosować się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów (np. magnezji
  w strefie CPM używamy tylko w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach). Ciężar przyrządów i obciążników dobieranych do ćwiczeń winien być uzgodniony z personelem Klubu
 5. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także do umycia każdego urządzenia po zakończeniu ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczonym płynem dezynfekującym, by zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia
  Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu. Środki czystości i płyn dezynfekujący udostępniają pracownicy Klubu.
 6. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma obowiązek odłożyć je na przeznaczone miejsce i  odpowiednio zabezpieczyć.
 7. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli i innego podobnego sprzętu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wynika to z zastosowania techniki przewidzianej dla danego ćwiczenia.
 8. W przypadkach wątpliwości dotyczących sposób użytkowania sprzętu i urządzeń bądź przeznaczenia danego sprzętu i urządzeń Członek Klubu zobowiązany jest uzyskać w tym zakresie niezbędnych informacji od personelu Klubu. Członek Klubu jest odpowiedzialny za niewłaściwe użytkowanie sprzętu i urządzeń niezgodne z zastosowaniem i przeznaczeniem rzeczy.
 9. Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży (poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) w jakiejkolwiek formie.
 10. Zabrania się używania,  jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody osób upoważnionych personelu Klubu.
  12. Do sterownia sprzętem TV, klimatyzacją, muzyką, uprawnieni są jedynie pracownicy Klubu.
 11. Z powodów technicznych lub/i organizacyjnych Klub zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu.

§ 12
Korzystanie z Klubu przez nieletnich Nieletnich.

 1. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów (przedstawicieli ustawowych) mogą być Nieletni.
 2. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Nieletniego podpisuje przedstawiciel ustawowy, osobiście w recepcji Klubu, dokumentując wiek Nieletniego. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę Nieletnią, co do uczestnictwa w Klubie oraz jego następstwach.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki Nieletnich będące wynikiem niestosowania się
  – 12 -do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Klubu. Przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni Nieletniego są zobowiązani stale kontrolować sposób wykonywania ćwiczeń siłowych i aerobowych wykonywanych przez Nieletnich, dbając stale o ich bezpieczeń-stwo.
  4. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w
  szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług lub urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 4. Osoba poniżej 16 roku życia może korzystać z usług Klubu wyłącznie pod opieką przedstawi- ciela ustawowego, opiekuna prawnego, instruktora prowadzącego zajęcia  lub trenera personalnego
 5. Nieletni, który nie ukończył 16 roku życia może przebywać na terenie Klubu i korzystać z wybranych usług Klubu na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, tylko pod opieką oraz na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych albo pod nadzorem trenera personalnego.
  7. Nieletni, który ukończył 16 rok życia może za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego korzystać ze wszystkich dostępnych stref Klubu.

 

§ 13
Zajęcia w Klubie.

 1. Zajęcia ruchowe prowadzone są w grupach lub indywidualnie. Klub ma prawo do rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu (w dowolnej formie).
 2. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń (np. gdy dany przyrząd jest zajęty przez inną osobę), Członek Klubu powinien oczekiwać na zwolnienie miejsca.
 3. W przypadku zajęć z trenerami, Członkowie Klubu są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji zajęć. Rozgrzewka jest częścią wprowadzającą lekcji. Każdy Członek Klubu korzystający z jednostki treningowej z udziałem instruktora jest pod bezpośrednią jego kontrolą. Wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga powiadomienia instruktora.
 4. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz oferowania i prowadzenia na rzecz Członków Klubu indywidualnych lub grupowych treningów personalnych wykonywanych przez trenerów personalnych lub instruktorów, którzy nie są zatrudnieni, nie współpracują lub nie posiadają zgody Klubu na tego rodzaju aktywność(komercyjną – odpłatną lub nieodpłatną). W przypadku stwierdzenia przez Klub wykonywania zakazanej aktywności, osoba która dopuściła się rzeczonego naruszenia zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Klubu kary umownej w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek.
 5. Ograniczenie zawarte w ustępie 4 tego paragrafu nie dotyczy trenerów personalnych będących  członkami Klubu, którzy wykupili karnet trenerski. Tacy trenerzy personalni mogą prowadzić zajęcia (treningi) z innymi członkami Klubu, indywidualne lub grupowe, z zachowaniem wszelkich zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie i w porozumieniu z osobami działającymi w imieniu Klubu, co do miejsca i czasu konkretnych zajęć (treningów).

§ 14
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych  jest Revolve sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brzozowej 4, 93-101 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000868007, posiadająca NIP: 7292736070, REGON: 38746625,(dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z ADO możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: biuro@revolvefitness.pl lub w tradycyjnej formie pisemnej pod adresem ADO: ul. Brzozowa 4, 93-101 Łódź.
 3. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są przede wszystkim w celu: wykonania zawartej Umowy o świadczenie usług tzw. czasu wolnego, w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych związanych z rozliczeniem umowy, w celach analitycznych i statystycznych, w celuprofilowania, w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w celu oferowania przez ADO produktów i usług (marketing bezpośredni usług własnych) za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 4. Członkowi Klubu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Klub przestanie przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Członka Klubu istnieją dla Klubu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Członka Klubu, praw i wolności lub dane Członka Klubu będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia  lub obrony roszczeń.
 5. Członkowi Klubu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz w celu prowadzenia profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 6. Członkowi Klubu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody uprzednio wyrażonej.
 7. Dane osobowe Członków Klubu  będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, tj. podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi IT,  prawne i windykacyjne, księgowe i sprawozdawcze, archiwalne, a także analizy zachowania użytkowników, przy czym wszystkie ww. podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z ADO i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO.
 8. Zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały udostępnione przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie, określa odrębny dokument – Polityka Prywatności.

§ 15
Reklamacje.

 1. Reklamacje, związane z zawieraniem i realizowaniem umów oraz świadczeniem usług przezKlub, Członka Klubu albo inna osobę korzystająca z usług Klubu może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu lub przesłać przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Klubu lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@revolvefitness.pl.
 2. Reklamacja musi zawierać dane identyfikacyjne klienta: imię i nazwisko, adres, numer karty członkowskiej, a w przypadku kart partnerskich adres poczty elektronicznej służący jako login do systemu Perfectgym, PZU Pomoc lub innego oraz czytelny podpis klienta.
 3. Klub rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej lub na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.- 14 –
 5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub
  adres poczty elektronicznej, wskazany przez zgłaszającego reklamację.

§ 16
Postanowienia końcowe.

 1. Pomieszczenia i strefy Klubu są dostępne w godzinach i terminach otwarcia Klubu.
 2. Członek Klubu oraz każdy użytkownik danej strefy winien zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi oznaczonej strefy.3. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia i nie stanowi to zmiany Umowy o świadczenie Usług oraz Regulaminu.
 3. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 4. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług Klubu jego Członkom. Godziny otwarcia Klubu podane są w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.
 5. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (w dowolnej formie, w tym również przez opublikowanie informacji na stronie internetowej Klubu lub w portalu społecznościowym). Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części Opłaty Abonamentowej, o ile nie przekroczy 14 dni w roku kalendarzowym.
 6. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu z wyjątkiem sytuacji szczególnych, za zgodą Klubu.
 7. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi niewchodzące w zakres danego typu Karnetu są określone w cenniku ustalonym przez Klub.
 8. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, bez podania przyczyny.
 9. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu lub publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalu społecznościowym.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu w miejscu zlokalizowanym przed budynkiem lub miejsc rowerowych przy stojaku umiejscowionym na parterze budynku. Zasady dotyczące parkowania lub pozostawiania roweru mogą ulec zmianie, co nie będzie stanowić zmiany regulaminu.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Klub, nie krótszym niż siedem dni od momentu udostępnienia Członkom Klubu zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez:
  1. Wywieszenie jego zmodyfikowanej treści na tablicy ogłoszeń w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu poprzez zaktualizowanie jego treści wraz z podaniem stosownej informacji w tym zakresie w aktualnościach informacyjnych;
  2. W szczególnych sytuacjach, jeżeli zmiana Regulaminu następuje na niekorzyść Członka Klubu – poprzez osobiste zawiadomienie Członka Klubu (w dowolnej formie).
 12. W przypadku zmiany Regulaminu Członek ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o świadczenie usług i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
 14. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego ogłoszenia. Informacja o ogłoszeniu Regulaminu zostanie wystawiona w recepcji Klubu, na stronie internetowej Klubu.16. Regulamin niniejszy uwzględnia zmiany dokonane Aneksem nr 1 z dnia 9.06.2021 r. i Aneksem nr 2 z dnia 28.02.2023 r.

 

Za Zarząd Revolve sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Kup Karnet

Już od 150 zł / miesiąc

Kup Teraz